Rekrutacja

 

 

 

UWAGA !

Kontynuacja edukacji przedszkolnej na rok 2020/2021 odbędzie się w dniach

od 3 do 9 marca.

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko nadal uczęszczało do naszej placówki muszą wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie odpowiedni wniosek.

Brak wniosku jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku 2020/2021.

Druki będą dostępne od 3 marca.

 

 

PRZEDSZKOLE NR 6 „POLNE KWIATKI”

os. Lecha 79

Zaprasza rodziców i dzieci w wieku

od 3 do 6 lat na drzwi otwarte:

– 17 marca 2020 r. w godz. 16,30 – 18,00

Przedszkole oferuje:

– pobyt w godzinach od 6,00 do 17,00

– wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w pracy z małym dzieckiem,

– pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt i zabawki,

– duży ogród wyposażony w odpowiedni sprzęt,

– udział w zajęciach dodatkowych np. rytmika, logopedia itp.,

– ciekawe zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole,

– udział w programach lokalnych i ogólnokrajowych,

– udział w imprezach i wycieczkach organizowanych przez przedszkole.

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2020/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie

ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

(-) Mariusz Wiśniewski

Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2020/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 30.01.2020 r.

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 marca

do 24 marca

od 22 czerwca

do 25 czerwca

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

9 kwietnia

godzina 12.00

3 lipca

godzina 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia

do 16 kwietnia

od 3 lipca

do 7 lipca

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia

godzina 12.00

9 lipca

godzina 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edit