Wydarzenia


BAL PRZEBIERAŃCÓW

9 stycznia 2020r. (czwartek), w naszym przedszkolu  odbędzie się bal karnawałowy.

Aby na ten bal się dostać, trzeba dwóm warunkom sprostać :

być wesołym niesłychanie

i fantastyczne mieć przebranie 🙂

Znalezione obrazy dla zapytania OBRAZKI dla dzieci BAL PRZEBIERAŃCÓW

„Święto Ziemniaka”

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na „Święto Ziemniaka” , które odbędzie się 27.09.2019r. o godz. 15.30.

Zabawa rozpocznie się występami dzieci, dlatego prosimy o przyprowadzenie dzieci odebranych najpóźniej do godz. 15.15

UWAGA!

Zebranie organizacyjne odbędzie się 3 września – wtorek – godzina 17,00 w sali Rumianki, spotkanie z dyrektorem około
45 min do 1 godziny.
Następnie spotkania grupowe z nauczycielami w salach dydaktycznych około 45 min do 1 godziny.

Obecność obowiązkowa. Prosimy o obecność jednego z rodziców bez dzieci.

UBEZPIECZENIE DZIECI

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

od 28 maja

do 31 maja

2

Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny

6 czerwca

godz. 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia

do 11 czerwca

4

Informacja o liście dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny

13 czerwca

godz. 12.00

5

Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny

17 czerwca

godz. 12.00

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w
roku szkolnym 2018/2019.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 1. Zasady ogólne.
 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.

 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 6. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.

 7. Rodzic ma prawo zapisać dziecko na dyżur zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

II. Wypełnianie wniosku:

1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron – aktywne od 28 maja 2019 r.:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

2. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 • uzupełniają dane dziecka,

 • wskazują:

 • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,

 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym przedszkolu.

  1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym przedszkolu.

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:

  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),

  2. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą ( kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),

  3. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)

  4. wybór I preferencji (15 punktów),

  5. wybór II preferencji (10 punktów),

  6. wybór III preferencji (5 punktów),

 2. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.

 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 4. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .

 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 6. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR i na stronie www.poznan.pl/oswiata.

 7. UWAGA! Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie uruchomiony jeśli wolę przyjęcia na dyżur potwierdzi minimum 15 rodziców.

 1. Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu. Na wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne.

 1. Dokumenty

Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

  1. o zatrudnieniu,

  2. o wielodzietności rodziny,

  3. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.

 

Zagłosuj na projekt w Poznańskim Budżecie Obywatelskim  <—- kliknij

Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim.

 
W ramach programu edukacyjnego „Potrafię” wspierającego samodzielność dzieci, codziennie doskonalimy czynności samoobsługowe podczas spożywania posiłków. Dzieci nakrywają do stołu, kulturalnie posługują się sztućcami zachowując czystość na stole. W drugim semestrze najstarsze przedszkolaki uczą się spożywania posiłków z użyciem widelca i noża – ćwiczenia w nabieraniu na widelec, krojeniu nożem. Zapraszamy do Galerii, w celu obejrzenia zdjęć.

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie Poznania i Uniwersytetu Przyrodniczego „Wróblu wróć”. W związku z tym w ogródku przedszkolnym zostały zawieszone 2 budki lęgowe dla wróbli.

W projekcie „Finansowy elementarz” wezmą udział dzieci z najstarszych grup w naszym Przedszkolu.

Projekt edukacji finansowej przedszkolaków Finansowy Elementarz realizowany przez Fundację Banku Millennium otrzymał honorowe patronaty Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez pracowników banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów.

W pierwszej edycji projektu, podczas 236 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych prawie 6 000 dzieci z 70 przedszkoli w całej Polsce. Na potrzeby programu, z pomocą rodziców – pracowników Banku Millennium, przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, książeczki do kolorowania i naklejki. Są one dostępne zarówno dla dzieci uczestniczących w warsztatach jak i odwiedzających oddziały banku.