Wydarzenia


MARATONIK

POLNYCH KWIATKÓW

ODBĘDZIE SIĘ

6 CZERWCA O GODZ. 16,00

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na plac zabaw obok przedszkola.

UBEZPIECZENIE DZIECI

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

od 28 maja

do 31 maja

2

Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych
na dyżur wakacyjny

6 czerwca

godz. 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur poprzez podpisanie woli przyjęcia

do 11 czerwca

4

Informacja o liście dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny

13 czerwca

godz. 12.00

5

Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami na dyżur wakacyjny

17 czerwca

godz. 12.00

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w
roku szkolnym 2018/2019.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 1. Zasady ogólne.
 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.

 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego NABÓR.

 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 6. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzony jest do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.

 7. Rodzic ma prawo zapisać dziecko na dyżur zarówno w lipcu, jak i sierpniu.

II. Wypełnianie wniosku:

1. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron – aktywne od 28 maja 2019 r.:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

2. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 • uzupełniają dane dziecka,

 • wskazują:

 • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,

 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym przedszkolu.

  1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym przedszkolu.

 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.

 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc na dyżur wakacyjny stosuje się następujące kryteria i punkty:

  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),

  2. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą ( kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów),

  3. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)

  4. wybór I preferencji (15 punktów),

  5. wybór II preferencji (10 punktów),

  6. wybór III preferencji (5 punktów),

 2. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie NABÓR oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.

 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 4. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .

 5. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 6. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR i na stronie www.poznan.pl/oswiata.

 7. UWAGA! Dyżur wakacyjny w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej będzie uruchomiony jeśli wolę przyjęcia na dyżur potwierdzi minimum 15 rodziców.

 1. Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu. Na wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne.

 1. Dokumenty

Do wniosków rodzice dołączają oświadczenia:

  1. o zatrudnieniu,

  2. o wielodzietności rodziny,

  3. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia.

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 31.05.2019r. o godz. 15.30

Z okazji świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, radości, mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów.

Dyrekcja , Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola.

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki wielkanocne dla dzieci

Zebranie organizacyjne dla rodziców nowych dzieci przyjętych do przedszkola:

25 czerwca 2019r. godzina 16.00.

Przedszkole „Polne Kwiatki”
Zaprasza rodziców i dzieci w wieku
od 3 do 6 lat na drzwi otwarte:
27 lutego 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00
5 marca 2019 r. w godz. 16:00 – 17:00

Przedszkole oferuje:
– pobyt w godzinach od 6:00 do 17:00,
– wykwalifikowaną kadrę z doświadczeniem w pracy z małym dzieckiem,
– pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt i zabawki,
– duży ogród wyposażony w odpowiedni sprzęt,
– udział w zajęciach dodatkowych np. rytmika, logopedia itp.,
– ciekawe zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole,
– udział w programach lokalnych i ogólnokrajowych,
– udział w imprezach i wycieczkach organizowanych przez przedszkole.

Zagłosuj na projekt w Poznańskim Budżecie Obywatelskim  <—- kliknij

Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim.

 

KONKURS

KASZTANOWE STWORKI

Zapraszamy do udziału w konkursie „Kasztanowe Stworki”. Do wykonania prac należy wykorzystać dowolne dary jesieni. Podpisane prace należy dostarczać do dnia 5.10.2018r.

Podobny obraz

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Europejski Tydzień Sportu”, który jest inicjatywą prowadzona przez Komisję Europejską.  W ramach projektu nasze przedszkole zgłosiło swoje wydarzenie pt. „Podchody przedszkolne z Klubem Seniora”. Udział w zabawie biorą dzieci z najstarszych grup: Maki, Bratki i Rumianki. Zabawa odbędzie się 28.09.2018r.w godzinach porannych. 

https://etspolska.pl/wp-content/uploads/2016/08/PLAKAT-wz%C3%B3r-logowanie-i-napisy-miniaturka-212x300.png

https://etspolska.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLAKAT-t%C5%82a-miniaturki-SPO-450x152.png

https://etspolska.pl/index.php/wydarzenie/?id=593&nazwa=Podchody+przedszkolne+z+Klubem+Seniora

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

4 września (wtorek) o godz. 17:00

I część w sali Rumianki

II część w salach poszczególnych grup

Przewidywany czas około 1,5 do 2 godzin.

Prosimy o przybycie jednego z Rodziców bez dzieci.


DNI  ADAPTACYJNE

29 i 30 sierpnia 2018 r. w godzinach

od 10:00 – 12:00 odbędą się zajęcia

adaptacyjne dla dzieci przyjętych na

nowy rok szkolny.


Dnia 6 czerwca br. o godz. 11:30
odbędzie się międzyprzedszkolny
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie.
W Turnieju wezmą udział
dzieci z grupy Rumianki i Maki oraz
dzieci z „0” szkolnej ze SP nr 51.MARATONIK POLNYCH KWIATKÓW

ODBĘDZIE SIĘ:

8 MAJ GODZ.17.00.

ZACZYNAMY NA PLACU PRZY PRZEDSZKOLU.

ZAPRASZAMY!!!

Znalezione obrazy dla zapytania biegi obrazki dla dzieci

NAJWIĘKSZY ZBIERACZ ZŁOTA

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie na „Największego Zbieracza Złota”organizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu. Celem konkursu jest pozyskanie środków finansowych na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Zbieramy jak największą ilość złotych monet o nominałach 1,2,5 groszy. Liczymy na Państwa pomoc.

Znalezione obrazy dla zapytania grosze rysunki

W ramach programu edukacyjnego „Potrafię” wspierającego samodzielność dzieci, codziennie doskonalimy czynności samoobsługowe podczas spożywania posiłków. Dzieci nakrywają do stołu, kulturalnie posługują się sztućcami zachowując czystość na stole. W drugim semestrze najstarsze przedszkolaki uczą się spożywania posiłków z użyciem widelca i noża – ćwiczenia w nabieraniu na widelec, krojeniu nożem. Zapraszamy do Galerii, w celu obejrzenia zdjęć.

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie Poznania i Uniwersytetu Przyrodniczego „Wróblu wróć”. W związku z tym w ogródku przedszkolnym zostały zawieszone 2 budki lęgowe dla wróbli.

Podziękowania

Droga Babciu, drogi Dziadku!!!

Serdecznie zapraszamy Was na „Jasełka” z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędą się dn.18.01.2018r. o godz.15.00 w Domu Kultury „Orle Gniazdo” na os.Lecha.

 

Jasełka 2017 plakat

WIELKA ZBIÓRKA DLA KOTÓW

Jeśli nie jest Ci obojętny los bezdomnych , porzuconych kotków pomóż im już od dziś

Wszystkich którzy mogą pomóc , prosimy o karmę dla kotów.

Zbiórka trwa do 18 grudnia

Dziękujemy!

HAPPY SPORT

Nie istnieje gotowa recepta na zapewnienie dziecku startu w dorosłe życie. Istnieje natomiast recepta jak zapewnić dziecku prawidłowy i harmonijny rozwój odbywa się to m. in. poprzez rozwój sprawności ruchowej. Ćwiczenie umiejętności ruchowych od najmłodszych lat powtarzanie ćwiczeń , rozwijanie równowagi i koordynacji ma ogromne przełożenie na rozwój poznawczy dziecka. W przedszkolu zachęcamy do rozwoju ruchowego dzięki czemu dziecko nie tylko opanowuje zdolności koordynacyjne czy ćwiczy wytrzymałość ale również buduje pewność siebie , uczy się stawiać czoła wyzwaniom, czerpie radość, i wzmacnia swoje zdrowie fizyczne . W przedszkolu wszystkie zajęcia sportowe pod nazwą happy sport będą odbywać się w formie zabawy.

W projekcie „Finansowy elementarz” wezmą udział dzieci z najstarszych grup w naszym Przedszkolu.

Projekt edukacji finansowej przedszkolaków Finansowy Elementarz realizowany przez Fundację Banku Millennium otrzymał honorowe patronaty Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez pracowników banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów.

W pierwszej edycji projektu, podczas 236 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych prawie 6 000 dzieci z 70 przedszkoli w całej Polsce. Na potrzeby programu, z pomocą rodziców – pracowników Banku Millennium, przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, książeczki do kolorowania i naklejki. Są one dostępne zarówno dla dzieci uczestniczących w warsztatach jak i odwiedzających oddziały banku.

Absolwentom, dzieciom i rodzicom dziękujemy za miłe słowa i pamięć z okazji

Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor oraz Pracownicy Przedszkola nr 6

Plan imprez i uroczystości w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Impreza/uroczystość

Data

1.

Karta rowerowa- zakończenie projektu.

19. IX.

2.

Pożegnanie lata/ powitanie jesieni

22.IX.

3.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

18-25.IX.

4.

Dzień chłopca

29.IX.

5.

Dzień ziemniaka

9.X.

6.

Warzywne stworki – konkurs

16.X.

7.

Pasowanie na Przedszkolaka

25.X.

8.

Dzień Pluszowego Misia

24.XI.

9.

Andrzejki

30.XI.

10.

Spotkania wigilijne w grupach

13.XII. Stokrotki

18.XII. Kaczeńce

7.XII. Bławatki

5.XII. Maki

12.XII. Rumianki

5.XII. Bratki

11.

Wigilia

19.XII.

12.

Spotkanie z Gwiazdorem

20.XII.

13.

Pożegnanie jesieni/ powitanie zimy

22.XII.

14.

Dzień Babci i Dziadka

22.I. Stokrotki

22.I. Kaczeńce

18.I. Bławatki, Maki, Rumianki, Bratki – Jasełka w Domu Kultury Orle Gniazdo

15.

Międzyprzedszkolny konkurs „Bezpieczny przedszkolak”

6.II.

16.

Balik

9.II.

17.

Pożegnanie zimy/powitanie wiosny

21.III.

18.

Spotkanie z Zajączkiem

26.III.

19.

Śniadanie wielkanocne

27.III.

20.

Konkurs „Mam talent”

10.IV.

21.

Maratonki

V/VI

22.

Festyn Rodzinny

25. V.

23.

Pożegnanie Starszaków

13.VI. Rumianki

19.VI. Bratki

24.

Pożegnanie wiosny/powitanie lata

21.VI.

25.

Cała Polska czyta dzieciom

W ciągu roku

26.

Poznajemy szkołę

W ciągu roku

27.

Współpraca ze żłobkiem

W ciągu roku

28.

Współpraca z Klubem Emeryta

W ciągu roku

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 6.09.2017r. o godz. 17.00.

DYŻUR W MIESIĄCU SIERPNIU

W miesiącu sierpniu dyżur odbędzie się w dniach :

– 24, 25.08.2017r. – 9.00 – 12.00

– 28.08.2017r. – 7.30 – 14.00