Przedszkole nr 6 „Polne Kwiatki”
w Poznaniu
Os. Lecha 79,
61-296 Poznań
Tel.: 61 877 77 81
e-mail: p6@poznan.interklasa.pl

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nasi specjaliści:

Pedagog specjalny – Pani Justyna

Logopedia – Pani Maria i Pani Karolina

KIEDY JEST UDZIELANA I ORGANIZOWANA POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Przedszkole nr. 6 „Polne Kwiatki” udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom uczęszczającym do placówki, a także ich rodzicom oraz wychowawcom na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających  w szczególności:
– z niepełnosprawności,
– z niedostosowania społecznego,
-z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– z zaburzeń zachowania lub emocji,
– ze szczególnych uzdolnień,
– ze specyficznych trudności w uczeniu się,
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
– z choroby przewlekłej,
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
– z niepowodzeń edukacyjnych,
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci uczęszczającym do placówki i wychowawcom grup. Polega na wspieraniu rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  i nieodpłatne. Pomoc psychol. pedagog. w przedszkolu organizuje dyrektor.

KTO UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, zwani „specjalistami”.

         Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
– rodzicami dzieci,
– poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
– placówkami doskonalenia nauczycieli,
– innymi przedszkolami,
– organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Z CZYJEJ INICJATYWY UDZIELANA JEST  POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
– rodziców dziecka,
– dyrektora przedszkola,
– wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
– poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
– asystenta edukacji romskiej.
– pomocy nauczyciela,
– pracownika socjalnego,
– asystenta rodzin,
– kuratora sądowego,
– organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest również na podstawie opinii wydanej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną w tym specjalistyczną oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W JAKI SPOSÓB UDZIELANA JEST  POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

W Przedszkolu nr 6 „Polne Kwiatki” pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana  w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, poprzez zintegrowane działania wychowawców i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych:
 • korekcyjno – kompensacyjnych, 
 • logopedycznych,
 • rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,   
 • oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zindywidualizowanej ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji.
  W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie:
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów i szkoleń.

GDZIE RODZIC MOŻE SZUKAĆ WSPARCIA Z ZAKRESU  POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:

 • „Badabada” – Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu  
  – strona dla rodziców,
  – dla nauczycieli, specjalistów.

Na stronie dostępne jest tzw. narzędzie M – CHAT – R, przeznaczone jest dla dzieci w przedziale wiekowym – od 16 do 30 miesięcy.  Zostało stworzone w celu oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu i pozwala na wstępną ocenę prawidłowości rozwoju dziecka w zakresie rozwoju społecznego oraz umiejętności komunikowania się.
http://badabada.pl/


Informujemy, że placówka znajduje się w rejonie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 8, mającej swoją siedzibę na os. Rusa 56/D1 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 6), kontakt tel. 61 67040 39, ppp8.poznan@wp.plwww.ppp8-poznan.pl 


W sytuacji, kiedy mają Państwo potrzebę pomocy psychologicznej dla swoich dzieci np. w związku z zaburzeniami lękowo – emocjonalnymi, problemami wychowawczymi, problemami rodzinnymi, problemami wynikającymi z sytuacji pandemicznej, mogą się Państwo kontaktować każdego dnia pod wskazany powyżej numer telefonu lub e-mail. Poradnia jest otwarta również dla pełnoletnich uczniów.

Skip to content